This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Nieuwe maatregelen verkeersveiligheid

497 Nieuwe maatregelen verkeersveiligheid Geplaatst op: 2006-09-15 16:58:40 Gewijzigd op: 2006-09-15 17:18:48 Hits: 797

Ik heb even het volgende er uit gelicht:

2. GEDRAGSGERICHT VERKEERSVEILIGHEIDBELEID
Op het gebied van rijbewijzen is zowel het nieuwe rijbewijsdocument als de invoering van het rijbewijs voor brom- en snorfietsen en brommobielen door de Tweede Kamer geaccordeerd. De komende periode zal uitwerking worden gegeven aan het praktijkexamen voor de brom- en snorfiets en brommobiel.

...

Rijexamen en rijbewijs voor brom- en snorfiets en brommobiel
Per 1 oktober 2006 vormt bij de invoering van het Nieuwe Rijbewijsdocument de bromfiets (snorfiets, brommobiel) een nieuwe categorie AM op het rijbewijs. Het examen bestaat in eerste instantie alleen uit een theoretisch deel. Begin 2008 zal hieraan een praktijkexamen worden toegevoegd. De examenverplichting wordt voor alle categorieën bromfietsen ingevoerd; de bestaande vrijstellingsregeling voor personen geboren vóór 1 juni 1980 wordt met ingang van 1 oktober 2006 afgeschaft. Er komt één theoretisch examen welk voor alle categorieën zal gelden. Het praktijkexamen zal gediversificeerd worden; bij het praktijkexamen zal de nadruk bij tweewielige bromfietsen komen te liggen op gevaarherkenning/vermijding en bij brommobielen op voertuigbeheersing. Er komen geen medische eisen voor bestuurders van brom- en snorfietsen en brommobielen.

....

De maatregelen die tot dusverre zijn genomen hebben hun vruchten afgeworpen. Door de inwerkingtreding van de wetgeving per 1 januari 2006 waarbij de toegestane alcohollimiet voor beginnende bestuurders, waaronder ook brom- snorfietsers en brommobielen vallen, is verlaagd tot 0.2 promille, is een verdere besparing van 10 doden te verwachten.

....

Op 1 mei 2001 is de maatregel ‘Voorrang Fietsers van Rechts’ (VFVR) ingevoerd. Dit was een lang gekoesterde wens van de Kamer, waarmee Nederland weer in de pas zou lopen met de rest van Europa. Randvoorwaarde was wel dat invoering niet ten koste mocht gaan van de verkeersveiligheid. Door de brede invoering van 30 km gebieden leek dat toen mogelijk.
De regel houdt in dat op gelijkwaardige kruispunten fietsers, bromfietsers, snorfietsers en het overige langzame verkeer van rechts voorrang krijgen, net als andere bestuurders. Uit de evaluatie die onlangs is afgerond, blijkt dat de invoering van VFVR geen substantieel effect heeft gehad op de verkeersveiligheid. Daarmee is voldaan aan de gestelde voorwaarde dat de verkeersveiligheid door de maatregel niet mag verslechteren. Ook blijkt uit de evaluatie dat weggebruikers goed op de hoogte zijn van de nieuwe voorrangsregel. Toch leven automobilisten de regel niet in alle gevallen goed na.
De nieuwe campagne ‘Rij met je hart’ waarvan de focus onder meer ligt op snelheids- en oversteekgedrag in woon- en verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom (zie 2.5), sluit goed aan bij het streven om de naleving van VFVR te verbeteren. Bij de decentrale overheden heb ik naar aanleiding van de evaluatie aandacht gevraagd voor snelheidsbeheersende maatregelen op gelijkwaardige kruispunten.

....

3.2 Kentekenen van bromfietsen
De kentekening van brom- en snorfietsen (BSF) is op 1 september 2005 van start gegaan. Het aantal aanvragen loopt voor op schema: op 1 juli 2006 was al 74% van het verwachtte totaal aantal kentekens aangevraagd. In de eerste paar maanden zijn een aantal klachten uit de klassieke bromfietswereld ontvangen. Door betere voorlichting en aangepaste procedures zijn deze problemen nu opgelost. Ook bleek de regelgeving niet te voorzien in de mogelijkheid voor asielzoekers om een BSF-kenteken aan te vragen; de regelgeving is hierop aangepast. Sinds juni heeft de jeugdige bromfietsbezitter de volle aandacht, omdat het aantal aanvragen van jongeren achterbleef ten opzichte van de overige aanvragers. Hierop zijn gerichte acties ondernomen. Tot en met 31 oktober 2006 kan het bromfietskenteken via één van de ongeveer 1600 schouwbedrijven worden aangevraagd, daarna alleen bij de keuringsstations van de RDW.

Please log in or register for free to comment!

Category: